Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Krízový plán

Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb Jazmín n.o.

 

1. Prevencia (predchádzanie výskytu nákazy v zariadení)  

Klienti:

 • Vyvesenie informácií o koronavíruse, o príznakoch , o správnom umývaní rúk atd.
 • Zvýšená dezinfekcia (3x denne dezinfekcia kľučiek, vypínačov, zábradlí)
 • Zvýšená dezinfekcia povrchov (podlaha, stoličky, nábytok)
 • Zabezpečenie rúšok, dohľad nad ich dezinfekciou
 • Povinné nosenie rúšok klientov mimo svojej izby
 • Denné meranie teploty
 • Bezdotykový dávkovač dezinfekcie pri vchode
 • Pravidelné komunity – informovanie o aktuálnej situácii
 • Obmedzenie slobody pohybu – len nevyhnutne a max.1x denne nákup, lekár, lekáreň

Zamestnanci:

 • Pravidelné informovanie zamestnancov o aktuálnej situácii, o preventívnych opatreniach, podávanie informácií o spôsobe ochrany pred nákazou,
 • Zabezpečenie nevyhnutných ochranných pomôcok zo strany zamestnávateľa          Preventívne rúška, jednorazové rukavice, dezinfekčné prostriedky, bezdotykový dávkovač dezinfekcie
 • Denné meranie teploty všetkých zamestnancov

 

2. Príprava na krízovú situáciu:

 • Vytvorenie krízového štábu v zariadení a podporného štábu (predseda SR, primátorka,  predseda DR)
 • Vypracovanie zoznamu zamestnancov s telefónnymi číslami (so súhlasom zamestnanca), ktorí vyjadria ochotu v prípade karantény v zariadení zotrvať v krízovej službe 24/7 po dobu 14 dní. Tento zoznam sa v prípade karantény odosiela na príslušné úrady a orgány resp. krízové štáby štátnej a verejnej správy ako podklad na rokovanie o zozname personálu potrebného k prevádzke sociálnej služby.
 • Príprava zoznamu odporúčaného osobného vybavenia pre zamestnancov v prípade ich zotrvania v karanténe, a to najmenej na 14 dní, a tento zoznam odovzdať všetkým zamestnancom (lôžkoviny, osobná hygiena atď.).
 • Všetci zamestnanci musia mať kontakt na riaditeľa alebo poverenú osobu, aby v prípade kontroly Políciou SR pri vstupe z/do karantény mohli preukázať svoje oprávnenie k vstupu resp. k odchodu.
 • Vypracovanie zoznamu klientov s uvedením ošetrujúceho lekára a s prehľadom užívaných liekov
 • Príprava plánu reorganizácie činnosti v rámci poskytovanej sociálnej služby, čo bude náplňou práce pre každého zo zamestnancov, ktorý zostane v krízovej službe, plán redukcie základných činností
 • Príprava plánu na presťahovanie a zlúčenie priestorov (priestorová redukcia služby, presuny klientov a pod.)
 •  Príprava plánu, kde a ako budú zamestnanci v krízovej službe nocovať, príprava lôžok,   lôžkovín a pod.
 • Vypracovanie krízového jedálneho lístka ( aj v prípade, že budeme nútení improvizovať s nedostatkom potravín), vytvorenie zásob základných potravín na cca  7 až 14 dní, príprava náhradného variantu – dodávka stravy externe  
 • Príprava zásob ochranných pomôcok, materiálu na dezinfekciu, zásoby zdravotníckeho   materiálu (lieky na zníženie teploty, kvapky, sirup na kašeľ, vitamíny), príprava kontaktov na   krízové orgány, ktoré zabezpečujú ochranné pomôcky
 • Príprava zásoby plastových vriec pre prípad výpadku odvozu odpadu, príprava miesta na ukladanie odpadu (Hater s.r.o. dodá kontajner na kontaminovaný odpad)
 • V prípade úmrtia príprava kontaktov na pohrebnú službu, príprava miesta na uloženie tela zomrelých pre prípad výpadku pohrebnej služby.
 • Zabezpečenie hotovosti v pokladni Jazmín n. o.
 • Pre prípad, že klienti  s COVID 19 nebudú prevezení do zdravotníckeho zariadenia je vypracovaný plán izolácie klientov a personál (priestory sociálneho oddelenia, prostredníctvom Okresného úradu – odbor Civilnej ochrany máme zabezpečené poľné lôžka) - priestor pre izoláciu aspoň 10% klientov

 

3. Realizačná fáza  -  Krokovník v prípade podozrenia z nákazy COVID19

Zistenie osoby nakazenej  virózou v niektorom zo zariadení je potrebné, aby ktorýkoľvek službukonajúci zamestnanec OKAMŽITE NAHLÁSIL:

 

RIADITEĽKE :

Mgr. Viera Mrázová / +421905342880

 

RIADITEĽKA ihneď kontaktuje: 

predsedu Správnej rady

a zakladateľa n. o.  Mestský úrad  Handlová

(primátorka a zástupca primátorky)

 

1.Predseda Správnej rady Jazmín n.o. - pán Dušan Klas

2.Primátorka Mgr. Silvia Grúberová

3.Predseda Dozornej rady Jazmín n.o.

   Ing. Radoslav Iždinský 

RIADITEĽKA ihneď kontaktuje:                            

Regionálny úrad verejného zdravotníctva a príslušných všeobecných  lekárov

     

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA zorganizuje vyšetrenie všetkých klientov a zamestnancov prevádzky zariadenia s uvedenými inštitúciami

 

RÚVZ PRIEVIDZA:

046/5192026   koronavirus@ruvzpd.sk

Lekári: MUDr. Čentíková

                     MUDr.  Holos

                     MUDr.  Vlčková

                     MUDr. Špleha

                     MUDr. Smoreková

                     MUDr. Reveszová

                     MUDr. Procházková

                     MUDr. Pastuchová    

PREVENTÍVNE UZAVRETIE PREVÁDZKY zariadenia, kde boli príznaky ochorenia zistené do izolácie (nikto neodchádza ani neprichádza)

PRÍKAZ VYDÁ RIADITEĽKA

 

14 DNÍ KARANTÉNY v prevádzke v prípade, že nákaza nebola potvrdená

 

Nariadi RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)

V prípade potvrdenia nákazy PRESUNUTIE NAKAZENEJ OSOBY do Karanténnej zóny (priestory sociálneho oddelenia)

 

PRÍKAZ VYDÁ RIADITEĽKA  podľa   spracovaného krízového plánu

 

Zapojenie zamestnancov v rámci karantény – KORONA tímy / KRÍZOVÉ SLUŽBY

 

Zamestnanci, ktorí budú počas karantény slúžiť udelili vopred súhlas. Mená a kontakty budú zverejnené na nástenke.

 

INFORMOVANIE OPATROVNÍKOV A RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV KLIENTA s pozitívnym testom COVID 19 a zotrvanie s nimi v telefonickom, alebo mailovom kontakte.

 

Vykoná sociálna pracovníčka na základe vypracovaného zoznamu klientov s kontaktmi

 

Spolupráca so zakladateľom, telefonická informácia o situácii a žiadosť o bezodkladné DODANIE ĎALŠÍCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV, RUKAVÍC, OCHRANNÝCH OBLEKOV, OKULIAROV.

Tieto prostriedky budú distribuované okamžite na základe našej žiadosti.

 

Primátorka / kontakt

Predseda SR/kontakt

Okresný úrad – odbor Civilnej ochrany –

Ing. Krovina/kontakt

RÚVZ Prievidza so sídlom Nemocničná 8, Bojnice – kontakt

TSK/ kontakt

Štátne hmotné rezervy/kontakt

 

 

Poskytovanie služby v infikovanom priestore - Karanténna zóna Jazmín n.o.  pre COVID 19 (izolačný priestor) s obmedzením kontaktu s ostatnými

Službukonajúci pracovník   

 

Upozornenie zamestnancov na pracovný režim, kedy je nutné poskytovať - základnú činnosť a šetriť vlastný organizmus častejšími prestávkami v práci

Zabezpečí riaditeľka

 

Oslovenie záložného tímu pre prípad nutnosti výmeny zamestnancov

Meno/ kontakt   

 

Zaistenie celodennej stravy a ďalších základných potrieb pre zamestnancov a klientov v infikovanom priestore - Karanténna zóna

Meno/ kontakt  

 

Zabezpečenie nevyhnutných nákupov ako pre klientov tak pre zamestnancov  v infikovanom priestore - Karanténna zóna 

Meno/ kontakt  

Zabezpečenie prania bielizne – oddelená cesta v infikovanom priestore - Karanténna zóna 

Meno/ kontakt   

V prípade potreby - Kontaktovanie psychológa/supervízora s informáciou, že budú využité konzultácie po telefóne.

 

RIADITEĽ/KA kontaktuje:

Psychológ: Meno /kontakt

Supervízor:  Mgr. Roman Mojš /kontakt

PRIEBEŽNÉ MONITOROVANIE STAVU KLIENTOV A ZAMESTNANCOV v infikovanom priestore - Karanténna zóna 

KRÍZOVÝ ŠTÁB ZARIADENIA

 

Pravidelné stretnutia tímu, priebežní vyhodnocovanie situácie, snaha o upokojenie situácie v areáli, ktorá bude neštandardná

KRÍZOVÝ ŠTÁB ZARIADENIA

 

Priebežné podávanie informácií Správnej rade, Dozornej rade, primátorke a spolupráca s RÚVZ

 

RIADITEĽKA

 

Priebežné hygienické opatrenia

Podľa odporúčaní RÚVZ

 

V prípade potreby a úmrtia prijímateľa sociálnych služieb kontaktovať  pohrebnú službu. Kontaktovanie zabezpečí: Službukonajúci personál alebo ktorýkoľvek zamestnanec

nonstop služba (vývoz zosnulého) – kontakt:

Parte s.r.o. -