Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podmienky prijatia do útulku

Ako si vybaviť poskytovanie sociálnej služby u nás?

Pokyny a tlačivá

Podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách). 

Naše zariadenie sociálnych služieb Jazmín n.o. poskytuje sociálne služby v útulku podľa § 26 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe v nepriaznivej životnej situácii podľa §2 ods.2, písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Ak potrebujete pomoc v krízovej životnej situácii Vy alebo Váš príbuzný, je potrebné obrátiť sa na sociálne oddelenie Meststkého úradu alebo priamo na sociálneho pracovníka Jazmín n.o.     

                                    

K vybaveniu potrebujete:

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby                                                                           
 • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o bezinfekčnosti a antigénový test na Covid-19 nie starší ako 48 hodín
 • Potvrdenie o trvalom pobyte a záväzkoch voči mestu Handlová (komunálny odpad, dane) a potvrdenie o záväzkoch voči Mestskému bytovému podniku v Handlovej (nájomné)

 

Na základe týchto žiadostí prebehnú nasledujúce kroky:

1.KROK: PRIJÍMACÍ PROCES DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KRÍZOVEJ INTERVENCIE

Konanie o prijatí do zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie sa začína na základe písomnej alebo osobnej žiadosti občana.

V prípade, ak v zdravotnej dokumentácii máte doklad od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nie starší ako 6 mesiacov – (vyšetrenia lekára, prepúšťacia správa z hospitalizácie v nemocnici), môžete kópiu tohto dokladu priložiť k tlačivu „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

Následne prebehne prijímací pohovor.

 

2. KROK: PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

K uzatvoreniu zmluvy v našom zariadení potrebujete: 

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby                                                                           
 • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o bezinfekčnosti a antigénový test na Covid-19 nie starší ako 48 hodín       
 • Potvrdenie obce o trvalom pobyte a záväzkoch voči mestu Handlová (komunálny odpad, dane) a potvrdenie o záväzkoch voči Mestskému bytovému podniku v Handlovej (nájomné)           
 • Potvrdenie o  príjme (pracovná zmluva, rozhodnutie o priznaní dávky  z ÚPSVaR, kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku zo sociálnej poisťovne )                                                                         
 • Doklady o majetkových pomeroch – List vlastníctva, Kúpno-predajnú zmluvu – ak žiadateľ vlastní majetok.          
 • Osobné veci

 

3. KROK: EVIDENCIA ŽIADATEĽOV

V prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vás zaradiť do Evidencie žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby.

 1. Zariadenie sociálnych služieb vedie informatívnu evidenciu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb.
 2. Žiadosti sú do evidencie zaraďované podľa poradia v akom nám boli doručené
 3. K nástupu Vás vyzveme na základe výberu z evidencie podľa týchto kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Napr. nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica).

2. kritérium: poradie žiadateľa v evidencii. Žiadosti sú vybavované v poradí, v akom boli do zariadenia podané, ak nie je stav bezodkladnosti.

3. kritérium: pohlavie žiadateľa. Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa – podmienkou umiestnenia v zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie je schopnosť sebaobsluhy žiadateľa.

 

4. KROK: PRIJATIE   

V  prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto inštrukcií, alebo budeme mať pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

 

046/5198535  

0905/342880                             

Mgr. Suchárová Petra

Mgr. Viera Mrázová, MBA

sociálna pracovníčka

riaditeľka Jazmín n.o.

V pracovných dňoch v dobe 

od 08.00 – 14.00 hod.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Potvrdenie o bezinfekčnosti aktuálne r. 2022 Veľkosť: 36.5 kB Formát: docx Dátum: 19.5.2022
Prílohy k žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci Veľkosť: 65.1 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2022
Ziadosť o zabezpečenie sociálnej služby aktuálna r.2022 Veľkosť: 168.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2022